บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ มุ่งมั่นในกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเราได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะบรรลุให้ถึงร้อยละ 50 ของพลังงานที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ภายในปี 2573

บริษัทฯยังได้มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง และประสบความสำเร็จในการประหยัดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 700 ตันในปี 2564 บริษัทฯ มีการลงทุนมากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น บริษัทฯ มีการวัดผลและรายงานในรายงานประจำปี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แห่ง

คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า
ตันในปี 2564

บริษัทฯ มีการลงทุนมากกว่า
ล้าน
เหรียญสหรัฐ

กลยุทธ์และวัตถุประสงค์

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะควบคุมและลดการใช้พลังงานในเรื่องของความเข้มข้นและการใช้พลังงานโดยรวม สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ ลดต้นทุนและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯจะลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานแบบเดิมรวมทั้งดีเซลด้วย

บริษัทฯ ลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงได้ถึงร้อยละ 25 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2561

ความคิดริเริ่มเมก้าสีเขียว: พลังงานและการปล่อยมลพิษ

การปล่อย (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์)

(ตัน)

6,830
2561
6,668
2562
7,317
2563
6,840
2564

พลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์)

(ตัน)

145
2561
626
2562
725
2563
792
2564

การปล่อยมลพิษลดลง (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์)

(%)

2
2561
9
2562
9
2563
10
2564

(ข้อมูลเฉลี่ยถือเป็นการปล่อยมลพิษของออสเตรเลียในปี 2561 และ 2562)*

การปล่อย (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์)

(ตัน)

5,623
2561
5,366
2562
5,994
2563
5,612
2564

พลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์)

(ตัน)

0
2561
429
2562
554
2563
622
2564

การปล่อยมลพิษลดลง (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์)

(%)

0
2561
7
2562
9
2563
10
2564

(ข้อมูลเฉลี่ยถือเป็นการปล่อยมลพิษของออสเตรเลียในปี 2561 และ 2562)*

การปล่อย (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์)

(ตัน)

317
2561
416
2562
435
2563
430
2564

พลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์)

(ตัน)

16
2561
70
2562
55
2563
47
2564

การปล่อยมลพิษลดลง (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์)

(%)

5
2561
14
2562
11
2563
10
2564

(ข้อมูลเฉลี่ยถือเป็นการปล่อยมลพิษของออสเตรเลียในปี 2561 และ 2562)*

การปล่อย (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์)

(ตัน)

537
2561
537
2562
537
2563
485
2564

พลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์)

(ตัน)

129
2561
127
2562
116
2563
123
2564

การปล่อยมลพิษลดลง (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์)

(%)

19
2561
19
2562
18
2563
20
2564

(ข้อมูลเฉลี่ยถือเป็นการปล่อยมลพิษของออสเตรเลียในปี 2561 และ 2562)*

การปล่อย (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์)

(ตัน)

354
2561
349
2562
351
2563
313
2564

(%)

0
2561
0
2562
0
2563
0
2564

(ข้อมูลเฉลี่ยถือเป็นการปล่อยมลพิษของออสเตรเลียในปี 2561 และ 2562)*

ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบไฟ LED ร้อยละ 100 ในปี 2564 ในโรงงานผลิตในประเทศไทย

2561 2562 2563 2564
จำนวนแคปซูล 1,046,151,132 1,040,181,034 1,179,991,518 1,436,351,914
ไฟฟ้า (KWH) 12,586,373 11,942,565 12,044,042 12,919,000
KWH/MM Caps 12,031 11,481 10,207 8,994
ร้อยละ การลดน้อยลง ตั้งแต่ 2561 - 5 15 25
ก๊าซธรรมชาติ (MMBTU) 37,879 34,176 35,827 33,386
MMBTU/MM Caps 36.21 32.86 30.36 23.24
ร้อยละ การลดน้อยลงตั้งแต่ 2561 - 9 16 36

พลังงาน


การใช้พลังงาน

(เมกะวัตต์ชั่วโมง)

2564

การซื้อและบริโภคเชื้อเพลิงที่ไม่หมุนเวียน
การซื้อไฟฟ้าไม่หมุนเวียน
พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

ต้นทุนการใช้พลังงานทั้งหมด

58.30

ล้านบาท

ร้อยละความครอบคลุมของข้อมูล

100

เป้าหมายการใช้พลังงานในปีงบประมาณ

26,300

(เมกะวัตต์ชั่วโมง)