จำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนพนักงานใหม่

จำนวนพนักงานที่ลาออก

ชุมชน

เชิญชวนสตรีรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในเวียดนาม ขยายวงกว้างสู่ประชาชน
ล้าน
คนตั้งแต่ปี 2562
จำนวนพนักงาน
ใน 36 ประเทศทั่วโลก
44%
56%