บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ใส่ใจในคู่ค้าของบริษัทฯ และมีการดูแลตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทฯ มุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในห่วงโซ่คุณค่า ช่วยเหลือ/สนับสนุนพันธมิตรของบริษัทฯ ในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ยืดหยุ่นทั่วโลก บริษัทฯ ยังมีการจัดการความเสี่ยงทั้งขาเข้าและขาออก และช่วยสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของบริษัทฯอีกด้วย

บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ เป็นบริษัทด้านเภสัชกรรมและ ด้านผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความโดดเด่น บริษัทฯ ได้มีการประเมินคู่ค้า และมีการบริหารความเสี่ยงในคู่ค้ามายาวนานกว่า 20 ปี แผนการนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีความสำคัญและวัตถุดิบอื่น อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ นับตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีแผนการที่อิงตามความเสี่ยงนี้ไปยังด้านต่างๆ เช่น ด้านสิทธิมนุษยชน การประเมินด้านสภาพภูมิอากาศ การต่อต้านการทุจริต การปกป้องข้อมูล การเลือกปฏิบัติ สถานที่ทำงานที่เป็นประชาธิปไตย และการใช้แรงงานเด็ก

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ยังได้แนะนำและเผยแพร่หลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งกำหนดหลักการของการมีส่วนร่วมกับห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ

บริษัทฯ และพนักงาน ยินดีที่จะช่วยเหลือและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนมากขึ้น

บริษัทฯ มีแผนการประเมินคู่ค้า /ลูกค้าแบบหมุนเวียน เพื่อให้แน่ใจว่าเราประเมินและเข้าใจในคู่ค้าธุรกิจที่สำคัญทุกๆ 3-5 ปี

การตรวจสอบด้านจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับ มีการประเมิน ในด้านต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้:

 1. สิทธิมนุษยชน
 2. การไม่เลือกปฏิบัติ
 3. ความหลากหลาย
 4. ความเท่าเทียมกันทางเพศ
 5. การใช้แรงงานเด็ก
 6. การต่อต้านการทุจริต
 7. จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
 8. การปกป้องข้อมูล
 9. การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบ
 1. เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกัน
 2. สุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน
 3. การรักษาความลับ
 4. แนวปฏิบัติต่อต้านการผูกขาด/ การแข่งขัน
 5. การลงโทษ
 6. ค่าตอบแทนคู่ค้า

การเข้าถึงคู่ค้า

บริษัทฯ มีการทำงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อประเมินและควบคุมการปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะติดตามและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

บริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อสร้างความมุ่งมั่น สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

บริษัทฯส่งเสริมความมุ่งมั่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของคู่ค้าบริษัทฯ เพื่อช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีสุขภาพดี

สุขภาพดีได้ด้วยตัวเอง

บริษัทฯ ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและมีวิถีชีวิตการป้องกันสุขภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าพันธมิตรของบริษัทฯ มีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดี และพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างสถานที่ทำงานที่ยั่งยืน และในสถานที่ทำงานของคู่ค้า

ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ มีการประเมินและระบุความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน โดยส่งรายการตรวจสอบไปยังคู่ค้าเพื่อประเมินตัวแปรที่สำคัญและเพื่อศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อระบุและลดความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ส่งรายการตรวจสอบและหลักจรรยาบรรณของคู่ค้า เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สร้างห่วงโซ่อุปทานในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภบาล (ESG) และเพื่อสามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศได้

ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้ส่งรายการตรวจสอบและหลักจรรยาบรรณของคู่ค้า ไปยังคู่ค้าธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 100 ราย และได้ทำการประเมินคู่ค้าด้วย