เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ เชื่อมั่นในการสร้างเจ้าของ … การปรับปรุงชีวิต เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ มอบสภาพแวดล้อมแบบองค์รวมเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริการเป็นแกนนำในโครงการ เช่น สุขภาพดีได้ด้วยตัวเอง ( Good Health By Yourself) ซึ่งรวมถึงการตรวจด้านสุขภาพ และความพยายามในการลดผลกระทบของการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ / การเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ บริษัทฯ ได้มีการจัดบริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย เช่น ประกันสุขภาพ การพูดคุยเรื่องสุขภาพ การให้คำปรึกษา ESOP ประกันสังคม การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย โบนัส สิ่งจูงใจ ฯลฯ ให้กับพนักงาน และเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลายซึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 12-15 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสำรวจความผูกพัน/ความพึงพอใจของพนักงานอีกด้วย แบบสำรวจขยายไปยังสถานที่สำคัญและมีคำถามดังนี้:

12 คำถาม คะแนนเฉลี่ย
คำถามที่ 1 ฉันรู้ว่าฉันคาดหวังอะไรในที่ทำงาน 0
คำถามที่ 2 ฉันมีวัสดุและอุปกรณ์ในการทำงานอย่างครบถ้วน 0
คำถามที่ 3 ในที่ทำงาน ฉันมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดทุกวัน 0
คำถามที่ 4 ฉันรู้ว่าฉันจะได้รับการยอมรับจากผลงานที่ยอดเยี่ยม 0
คำถามที่ 5 หัวหน้างานของฉันหรือเพื่อนร่วมงาน ให้ความใส่ใจฉัน 0
คำถามที่ 6 เพื่อนร่วมงานสนับสนุนการพัฒนาของฉัน 0
คำถามที่ 7 เพื่อนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นของฉัน 0
คำถามที่ 8 ภารกิจหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรของฉันทำให้ฉันรู้สึกว่างานของฉันมีความสำคัญ 0
คำถามที่ 9 พนักงานหรือเพื่อนร่วมงานของฉันมุ่งมั่นที่จะทำงานที่มีคุณภาพ 0
คำถามที่ 10 เพื่อนร่วมงานคอยให้กำลังใจฉัน (ให้ความช่วยเหลือเมื่อฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆ) 0
คำถามที่ 11 ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เพื่อนร่วมงานพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าของฉัน 0
คำถามที่ 12 เมื่อปีที่แล้วนี้ ฉันมีโอกาสเรียนรู้และเติบโต 0
คะแนนเฉลี่ยรวม 0

จากแบบสอบถาม บริษัทฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วมในองค์กรและกำหนดเป้าหมายด้วย

ลำดับ ปี คะแนน
1. ป 2565 4.12
2. ป 2566 4.39
3. ปี 2567 (เป้าหมาย) มากกว่าปี 2565 และได้คะแนนมากกว่า 4.0 ในทุกคำถาม

มีการแสดงผลคะแนนจะแสดงบนกระดานประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ