ส่วนงานธุรกิจ

เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำ รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทที่จำหน่ายเร็วและมีต้นทุนต่ำ (FMCG) เรามีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ปัจจุบันเราเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในประเทศกำลังพัฒนาที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เช่นประเทศเมียนมาร์ เวียดนามและกัมพูชา นอกจากนี้้เรายังพัฒนา ผลิต ทำการตลาดและจำ หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ยา ตามใบสั่งแพทย์ทั่วไป และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ ภาย ใต้เครื่องหมายการค้าเมก้า วี แคร์ (Mega We CareTM) ของเรา ผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สามในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เมก้า วี แคร์ (Mega We CareTM) ของเรามีจำหน่ายใน 36 ประเทศทั่วโลก

กิจกรรมทางธุรกิจของเราในทุกขั้้นตอนที่สำคัญของห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยา ทำให้เรามีโอกาสเพิ่มขึ้้นในการเติบโต โดยตระหนัก ถึงการทำงานร่วมกันที่อาจเกิดขึ้นจากการประสานงาน ความพยายาม ของเราในกลุ่มธุรกิจในตลาดที่เราเลือก เราเชื่อว่าตำแหน่งผู้นำตลาดที่ถือครองโดยผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เมก้า วี แคร์ (Mega We CareTM) และธุรกิจจัดจำ หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า แม็กซ์แคร์ (MaxxcareTM) ของเรา จะช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ผ่านการเติบโตของธุรกิจของเรา ทั้้งจากการเติบโตจากยอดขายและการเข้าซื้อกิจการนอกจากนี้้การเติบโตของธุรกิจของเราจะช่วยให้เรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อไปและช่วยให้เราสามารถลงทุนในบริการจัดจำหน่าย ของเรา เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างการเติบโตและผลกำไรในอนาคต

เราเชื่อว่าโอกาสในการเติบโตที่่สำคัญจะเกิดขึ้นจากการมุ่งเน้นที่ตลาดที่กำลังพัฒนาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ตลาดยาและอาหารเสริมในประเทศกำลังพัฒนากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์โดยเฉพาะตลาดสุขภาพที่ผู้บริโภคเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากแนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมทั้งในระดับทั่วโลกและระดับท้องถิ่น และคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดหลักที่เราดำเนินการอยู่ร่วมกับการรับรู้ด้านสุขภาพของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในตลาดเหล่านั้น เราคาดการณ์ถึงโอกาสและแนวโน้มของการเติบโตของรายได้จากกลุ่มธุรกิจหลักของเรา กล่าวคือ ส่วนธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้ เครื่องหมายการค้า แม็กซ์แคร์ (MaxxcareTM) และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เมก้า วี แคร์ (Mega We CareTM)

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเมก้า วี แคร์ (Mega We Care TM) มีอัตรากำไรที่สูงกว่ากลุ่มธุรกิจอื่นๆ การเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เมก้า วี แคร์ (Mega We CareTM) (ส่วนใหญ่มาจากการขายผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้ เครื่องหมายการค้า แม็กซ์แคร์ (MaxxcareTM) ของเรา ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญที่มีศักยภาพในการเติบ โตสูงโดยพิจารณาจากศักยภาพในการเติบโตของฐานลูกค้าของเรา (หลัก) ในด้านเภสัชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทที่จำหน่ายเร็วและมีต้นทุนต่ำ (FMCG)

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ธุรกิจย่อยดังนี้:

ธุรกิจการจัดจำหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้าแม็กซ์แคร์ (MaxxcareTM) ของเรา:

เราทำการตลาดขายและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ผลิตภัณฑ์จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ และสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทที่จำหน่ายเร็วและมีต้นทุนต่ำ (FMCG) บริการของเรารวมไปถึงการจัดการคลังสินค้าการเรียกเก็บเงิน (รวมถึงการรับผิดสำ หรับหนี้้เสีย) และบริการที่มีมูลค่า เพิ่มเช่นบริการด้านการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าหลักบางกลุ่ม เราดำเนินธุรกิจการจัดจำ หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า แม็กซ์ แคร์ (MaxxcareTM) ใน 3 ประเทศได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ เวียดนามและกัมพูชา ลูกค้าของเราสำหรับส่วนธุรกิจนี้้ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำทั้งประเภทเภสัชกรรมและบริษัทเกี่ยวกับสินค้า อุปโภคบริโภคประเภทที่จำหน่ายเร็วและมีต้นทุนต่ำ (FMCG) ทั้้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้้เรายังจำ หน่ายผลิตภัตฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เมก้า วี แคร์ (Mega We CareTM) ของเราในตลาดที่เราดำเนินการอยู่

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เมก้า วี แคร์ (Mega We CareTM ) ของเรา:

เราพัฒนาผลิตทำการตลาดและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์ ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเรา

ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM):

นอกเหนือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของเราเองแล้ว โรงงานผลิตของเราในประเทศไทยและออสเตรเลียยังรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ลูกค้าภายนอกด้วย

รายได้ของเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้าเมก้า วีแคร์ (Mega We CareTM) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชภัณฑ์เฉพาะและธุรกิจ จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า แม็กซ์แคร์ (MaxxcareTM) ธุรกิจ ทั้้งสองนี้้คิดเป็น ร้อยละ 97 ของรายได้ธุรกิจ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ยังผลิตผลิตภัณฑ์ในโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและออสเตรเลีย

กลยุทธ์การเติบโตของเรา

ลงทุนเสริมสร้างขีดความสามารถต่อไป

เราจะมีส่วนร่วมกับผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมและสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตร่วมกัน

รักษาและขยายกระแสรายได้ด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมพิเศษในตลาดที่มีอยู่และตลาดใหม่ๆเรามุ่งหวังที่จะเป็นแชมป์ของตลาดกำลังพัฒนาและตลาดที่กำลังเติบโตโดยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง/ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มในราคาที่เหมาะสม

เราจะปรับปรุงมาตรฐานการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เมก้าวีแคร์ (Mega We Care ®) ผ่านการปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงขึ้นของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า(GMP)และในบริการภายใต้แบรนด์แม็กซ์แคร์ (Maxxcare ®)โดยนำเทคโนโลยีและมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้นมาใช้

เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์จะปรับต้นทุนให้เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าการดำรงอยู่และการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดที่ดำเนินการอยู่

ทรัพยากรของเรา

การดำเนินงานด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
สัญญาจ้างการผลิตภายนอกที่มีมูลค่าสูงและมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งสำหรับผลิตภัณฑ์ยาเฉพาะกลุ่ม
พนักงานกว่า
+
คนทั่วโลก
การดำเนินการใน
ประเทศ
เครื่องหมายการค้า

การมีอยู่ของเรา