บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ มีสภาพแวดล้อมการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนำโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ได้รับมอบหมายงานด้านบริหารความเสี่ยง บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ระบุความเสี่ยงและจัดการโดยสร้างกระบวนการบรรเทาผลกระทบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการระบุและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการแข่งขันและภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ได้ระบุความเสี่ยงที่สำคัญในหลายสถานที่ ที่ดำเนินการและสถานที่หลักแต่ละแห่งที่พิจารณาโดยเจ้าของความเสี่ยง

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ มีคำชี้แจงเกี่ยวกับความเสี่ยงและมีแนวทาง ปฏิบัติในการระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่สำคัญ และเตรียมแผนการบรรเทาผลกระทบโดยละเอียด จากนั้นจึงติดตามแผนการลดความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงและบรรลุความเสี่ยงที่เหลือตามที่วางไว้ เพื่อให้บริษัทฯ รับความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่

บริษัทฯ ได้รวมการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งใน KPI ที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง บริษัทฯ ส่งเสริมวัฒนธรรม ความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ และลดภัยคุกคามให้เหลือน้อยที่สุด

เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

วัตถุประสงค์และค่านิยมของ เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ เป็นพื้นฐานของกิจกรรมทางธุรกิจที่เราดำเนินการ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและเพิ่มมูลค่าให้องค์กรในกิจกรรมทางธุรกิจเหล่านี้ เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ ถือว่าความเสี่ยงเป็นปรากฏการณ์ที่ขัดขวางความสำเร็จของเป้าหมาย การจัดการ และการดำเนินการตามกลยุทธ์

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมและให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่น บริษัทฯได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดเป็นนโยบายของเราเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยมีจุดมุ่งหมายไม่เพียงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงที่ดีเท่านั้น แต่ยังเพื่อใช้เป็นพื้นฐานที่ครอบคลุมสำหรับการตัดสินและการดำเนินการของพนักงานแต่ละคน

ความเสี่ยงจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรอบ ๆ บริษัท จุดแข็งของบริษัทฯ ความต้องการของผู้ป่วย แนวโน้มของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจความคาดหวังและความต้องการของสังคมได้ทันท่วงที และลักษณะที่เหมาะสมในขณะที่ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกลยุทธ์การจัดการของเราและแต่ละโครงการ นอกจากนี้บริษัทฯจะรับความเสี่ยงในการดำเนินการตามกระบวนการและการจัดหานวัตกรรมเชิงรุกพร้อมกับใช้มาตรการที่จำเป็น เช่น การเลือกความเข้มข้นของทรัพยากรการจัดการ การให้ความร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ คำนึงถึงสุขภาพที่ดีของมนุษย์ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่มีคุณภาพในราคาไม่แพงในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศชายแดน เรามุ่งหวังที่จะปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์โดยการจัดหาส่วนผสมที่ราคาไม่แพง จัดหาผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจเพื่อการจัดหาดังกล่าว เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ เน้นประสิทธิภาพการประเมินคุณภาพและเจ้าหน้าที่ประเมินด้านกฎระเบียบ เป็นอย่างมาก บริษัทฯ พยายามลดความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ด้วยการตรวจสอบ/การตรวจทาน อย่างสม่ำเสมอกับผู้ขายและโรงงานผลิตของเราเอง

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่งในเส้นทางของเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและราคาไม่แพงซึ่งเป็นทางเลือกที่มีเสถียรภาพ

ทีมงานด้านคุณภาพและด้านกฎข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องการมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพสูง โดยมีผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีและการยืนยันอย่างต่อเนื่อง เช่น การรับรองการแบ่งงานและการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมในกระบวนการทางธุรกิจของเรา (การวิจัย การพัฒนา การตลาด กิจการทางการแพทย์ความปลอดภัยทางเภสัชกรรม ทรัพย์สินทาง ปัญญา / การประกันคุณภาพ) การยกระดับระดับโลก การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการรักษาและเสริมสร้างระบบคุณภาพระดับโลก นอกจากนี้ในด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง และพยายามหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจรบกวนการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มั่นคง

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ มุ่งเน้นจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎขององค์กรมีความสำคัญมากกว่าผลการปฏิบัติงานขององค์กร เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตัดสินใจและการกระทำของเราสอดคล้องกับค่านิยมและจริยธรรมบริษัทฯได้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณนโยบายต่อต้านการติดสินบน นโยบายสิทธิมนุษยชน และ นโยบายอื่นๆ เป็นครั้งคราว นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรม โดยสุจริตตามมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง ไม่เพียงภายในกลุ่มของบริษัททเท่านั้น แต่สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีความเสี่ยงใด ๆ ที่ขัดต่อกรอบจริยธรรมและนโยบายข้างต้น