การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย กระบวนการ และการรายงานของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ กระบวนนี้เป็นส่วนสำคัญของ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งการดำเนินงานส่วนนี้สามารถกระทำได้ในหลายรูปแบบ

ผู้ถือหุ้น, นักวิเคราะห์และสถาบันการเงิน

ผลที่คาดหวัง
 • การจัดการผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบ
 • มาตรฐานด้าน ESG
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงาน
 • การประชุมสามัญประจำปี
 • รายการการเงินประจำไตรมาส
 • รายงานประจำปี
 • การประชุมทางโทรศัพท์
 • การร่วมงานแสดงสินค้า
 • การถามและตอบ
 • การร้องเรียน
 • การเยี่ยมชมโรงงาน
ผลที่คาดหวัง
 • ได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการลงทุน
 • มีกลยุทธ์ระยะยาวที่ยั่งยืน
 • มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลูกค้า

ผลที่คาดหวัง
 • การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
 • การทำงานร่วมกัน / การประสานงานกัน
การดำเนินงาน
 • จัดการเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำ
 • จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ผ่านวิทยากรที่มีความชำนาญ และจัดกิจกรรมต่างๆ
 • จัดการฝึกอมรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ผลที่คาดหวัง
 • ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูง
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค
 • มีการรายงานและการตอบกลับจากผู้บริโภคเกี่ยวกับการฝึกอบรม

คู่ค้า

ผลที่คาดหวัง
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ
 • ความร่วมมือทางธุรกิจที่เป็นธรรม
การดำเนินงาน
 • จัดการประชุมเป็นประจำ
 • หลักปฏิบัติต่อคู่ค้า
 • กระบวนการตรวจสอบคู่ค้า
ผลที่คาดหวัง
 • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เท่าเทียมเป็นธรรม
 • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว

พนักงาน

ผลที่คาดหวัง
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยุติธรรม
 • สถานที่ทำงานที่เหมาะสม
 • การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
การดำเนินงาน
 • จัดทำวารสารข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท (Mega Views News)
 • จัดการประชุม Minds we Share
 • จัดกิจกรรมพักผ่อนประจำปีของบริษัท
 • การประชุมเพื่อการประเมินผลงาน
ผลที่คาดหวัง
 • ได้รับผลตอบแทนที่ดี
 • มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
 • มีทิศทางในการเจริญเติบโตในสายงาน มีความมั่นคง ได้รับสิทธิประโยชน์ และการฝึกอบรม

สังคม

ผลที่คาดหวัง
 • การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
 • การปฏิบัติตาม ESG
 • การจัดการผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ
การดำเนินงาน
 • จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ผลที่คาดหวัง
 • ได้รับการพัฒนาด้านชุมชนและสังคมในระยะยาว

รัฐบาล

ผลที่คาดหวัง
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • การชำระภาษี
 • การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
การดำเนินงาน
 • จัดส่งรายงานต่างๆ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งกฎเกณฑ์ นโยบายรัฐและตอบคำถามของรัฐบาล
ผลที่คาดหวัง
 • มีการชำระภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย