เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์มีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของรายงานของนักวิเคราะห์ การประชุมผู้ถือหุ้นรายปีและรายไตรมาส บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity Day interaction) การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในด้านนโยบายและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรับฟังความคิดเห็นจากทางซัพพลายเออร์ของทีมซัพพลายเชนและจากฝั่งของลูกค้าจากทีมฝ่ายขาย

เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมหยิบยกขึ้นมาและให้ความสนใจเป็นพิเศษ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ได้ระบุข้อกังวลหลักหรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าเมก้าจะยังคงเป็นบริษัทที่ยั่งยืนและยังคงอยู่เติบโตยาวนานกว่าชีวิตของเรา เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ได้ รายงานข้อกังวลใจหรือสิ่งที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ รวมไปถึงกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้รับอิทธิพลสำคัญจากผู้มีผลประโยชน์ร่วม

มิติทางเศรษฐกิจ

C1
การกำกับดูแลกิจการ
C2
การบริหารความเสี่ยง
C3
การปฏิบัติตาม ESG Compliance
C4
การจัดหาอย่างยั่งยืน
C5
การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
C6
เทคโนโลยีสารสนเทศ
C7
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
C8
ยาที่ราคาซื้อหาได้และ มีนวัตกรรมใหม่

มิติทางสิ่งแวดล้อม

V1
การจัดการของเสีย
V2
การจัดการน้ำ
V3
การจัดการพลังงาน
V4
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
V5
การมีส่วนร่วมกับชุมชน

มิติทางสังคม

S1
การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มความสามารถและมีพรสวรรค์
S2
การฝึกอบรมและการพัฒนา
S3
ความหลากหลาย
S4
สิทธิมนุษยชน
S5
ไม่เลือกปฏิบัติและต่อต้านการล่วงละเมิด
S6
การพัฒนาชุมชน