หลักจรรยาบรรณและนโยบายเพิ่มเติม - ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ในระดับสูง และมุ่งที่จะจัดเตรียมสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ยังสนับสนุนและกำหนดคุณสมบัติ ภาคบังคับสำหรับใช้กับคู่ค้าธุรกิจเพื่อเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จะไม่หละหลวมในเรื่องสุขภาพ ความสุข และความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งมีผลผูกพันกับบริษัทฯ ด้วยเหตุผลของความสัมพันธ์ตามสัญญา

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ปฏิบัติตามหลักการติดสินบนและการดำเนินการทางการตลาด บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการติดสินบนและหลักจรรยาบรรณทางการตลาดเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ภูมิใจที่นำค่านิยม ได้แก่ ความจริง, ความไว้ใจ, ความเคารพ และอิสรภาพ มาใช้ในสถานที่ทำงาน

ความจริง
ความไว้ใจ
ความเคารพ
อิสรภาพ

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ มีนโยบายซึ่งมุ่งเน้นทั้งกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ บนวิถีของความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหลักธรรมาภิบาลที่เข้มงวด หลักจรรยาบรรณและนโยบายเพิ่มเติมเป็นตัวชี้วัดทางจริยธรรมของบริษัทฯ ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ และการดำเนินงาน

กระบวนการบริหารจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ทั้งยังรับผิดชอบด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และหลักจรรยาบรรณ

จริยธรรมทางธุรกิจและหลักจรรยาบรรณเป็นเอกสารพื้นฐานสำหรับนโยบายทั้งหมด

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเป็นสิ่งบังคับสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทฯ บริษัท ในเครือ หุ้นส่วน และกิจการร่วมค้า รวมถึงผู้ที่เป็นตัวแทนทั้งภายในหรือภายนอกบริษัทฯ และพนักงานทุกคนในห่วงโซ่ คุณค่าที่บริษัทได้กำหนดในหลักจรรยาบรรณของคู่ค้าธุรกิจ

การไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณจะนำไปสู่การดำเนินการทางวินัยที่เข้มงวด รวมถึงการเลิกจ้างตามกฎหมาย ของประเทศที่บุคคลนั้นได้รับการว่าจ้าง

พนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ที่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้สามารถรายงานการล่วงละเมิดได้ที่ audit.committee@megawecare.com และบริษัทฯ จะดำเนินการกับรายงานการละเมิดดังกล่าวตามหลักการของนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงานและนโยบายต่อต้านการตอบโต้