บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ เชื่อมั่นในการเคารพ ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิมนุษยชน นโยบายสิทธิมนุษยชนนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงและอ้างถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ล่วงละเมิดและนโยบายไม่ตอบโต้ นอกจากนี้บริษัทเมก้า ยังมีจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าสำหรับการประเมินคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ยั่งยืนในสถานที่ทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯด้วย

การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็กในการดำเนินงานใดๆ บริษัทฯ จะไม่ยินยอมให้มีการใช้แรงงานทาสในยุคปัจจุบัน และรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอายุการทำงานขั้นต่ำที่กำหนดโดยข้อบังคับท้องถิ่นและห้ามมิให้มีการใช้แรงงานเด็กในการดำเนินงานและในห่วงโซ่คุณค่าของ บริษัทฯ เคารพสิทธิของพนักงานทุกคนในการเข้าและออกจากงานโดยสมัครใจ และไม่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคบังคับ ถูกบังคับ ผูกมัด หรือถูกผูกมัด การทำงานล่วงเวลาจะเป็นไปโดยสมัครใจและได้รับค่าตอบแทนอย่างน้อยตามกฎหมาย

บริษัทฯ ต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบและ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับพนักงานของเราและตลอดห่วงโซ่คุณค่า นโยบายและความเชื่อด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ครอบคลุมไปถึงคู่ค้าและลูกค้าหลักของเรา

เป้าหมายของบริษัทฯ มีดังนี้:

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของคู่ค้าที่สำคัญ และด้านอื่นๆ ของ ESG

ไม่มีการใช้แรงงานทาสในบริษัทฯ

ผู้จัดหาวัตถุดิบที่ไม่ใช่วัตถุดิบที่สำคัญทั้งหมดจะได้รับการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆ ของ ESG