บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เชื่อและมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจโดยใช้มาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรามีความพยายามตลอดมาที่จะบรรลุให้เหนือเป้าหมายของหลักการบรรษัทภิบาลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานอันสูงสุดของมืออาชีพ โดยไม่มีการประนีประนอมในเรื่องของจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่ละเอียดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือตามค่านิยมหลักองค์กร ซึ่งประกอบด้วย “ความจริง” “ความไว้เนื้อเชื่อใจ” “ความเคารพ” และ “อิสรภาพ” ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียนำค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยผ่านรูปแบบของการอบรม นโยบายพนักงาน และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการแจ้งการกระทำที่ผิด
นโยบายต่อต้านการติดสินบน
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายการไม่ตอบโต้
นโยบายความยั่งยืน