การดำเนินการด้านการกำกับดูแล

ปี 2566

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการเป็นรายบุคคล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตามกรอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ จำนวน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 94.5%
การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ 95.0%
การประเมูินตินเองของคณะกรรมการรายบุคคล 97.7%
ลักษณะเหตุการณ์ในปี 2566 จำนวน
การละเมิดจรรยาบรรณ ไม่มี
การละเมิดนโยบายสิทธิมนุษยชน ไม่มี
การแจ้งเบาะแส ไม่มี
ผู้เสียชีวิตในที่ทำงาน ไม่มี
การสอบสวนการติดสินบน ไม่มี

ปี 2565

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการเป็นรายบุคคล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตามกรอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ จำนวน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 95.3%
การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ 95.8%
การประเมูินตินเองของคณะกรรมการรายบุคคล 97.3%
ลักษณะเหตุการณ์ในปี 2565 จำนวน
การละเมิดจรรยาบรรณ ไม่มี
การละเมิดนโยบายสิทธิมนุษยชน ไม่มี
การแจ้งเบาะแส ไม่มี
ผู้เสียชีวิตในที่ทำงาน ไม่มี
การสอบสวนการติดสินบน ไม่มี